Stack of Files

קבצים להורדה

תבנית ניהול סיכונים / Risk Register Template
תבנית ניהול סיכונים פשוטה ויעילה, כוללת את כל עמודות המידע הנחוצות וניתן לבצע התאמה של ערכים המופיעים ברשימות הבחירה. בנוסף, גיליון המציג ניתוח ותרשימי מידע של טבלת הסיכונים.
risk1.JPG